Strona główna

Aktualności

Podopieczni

Przekazanie 1% podatku

Statut

Poradnik pacjenta

Czym jest białaczka

Jak zostać Dawcą

Informacja dla Dawców

Pobranie szpiku. Filmy

Labolatoria

Przeszczepy szpiku

Rodzaje transplantacji

Koszty pozyskiwania szpiku

Test dawców

Strategia doboru Dawcy

Prawidłowe wyniki morfologii

Rozliczenie zbiórki publicznej z 2003 r.

Sponsorzy

Baner

Patronujemy:

statystyka83-400 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 18a, tel./fax (0-58) 680-84-58 w godz. 10.00 - 20.00
oraz tel. kom. 512 327 617, e-mail: kafund@wp.pl

Statut Kaszubskiej Fundacji

Postanowienia ogólne
1.Fundacja pod nazwą " Kaszubska Fundacja - "Podaruj Dzieciom Nowe Życie" zwana
dalej fundacją ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 maja 2003 roku przez notariusza Ewę Koperską-Woźniak w kancelarii Notarialnej w Gdyni i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991roku Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.Fundacja posiada osobowość prawną.

3.Fundacja działa na obszarze państwa polskiego.

4.Siedzibą Fundacji jest miasto Kościerzyna.

5.Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

6.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

Przedmiot i formy działania Fundacji
1.Celem Fundacji są działania zmierzające do:
a).poprawy warunków opieki medycznej nad chorymi, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń hematologicznych
b).powrotu do pełnego zdrowia osób potrzebujących
c).poprawy warunków rehabilitacji

2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• Udzielanie pomocy finansowej ośrodkom, w których świadczona jest opieka nad pacjentami, zwłaszcza przy zakupie specjalistycznej aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń hematologicznych
• Finansowanie badań diagnostycznych i zakupu leków.
• Pomoc chorym w poszukiwaniu dawców.
• Finansowanie specjalistycznych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów Hematologii.
• Udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych
• Popularyzacja wiedzy o chorobach, zwłaszcza szpiku i węzłów chłonnych wśród mieszkańców Kościerzyny i regionu.
• Tworzenie programów wychowawczych, terapeutycznych, oświatowych.
• Doradztwo i konsultacje.
• Prowadzenie ośrodków opieki i pobytu.
• Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami nierządowymi krajowymi i międzynarodowymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

3.Realizację założonego celu Fundacja może osiągnąć w wyniku współorganizowania przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami o zbliżonych celach statutowych.

Majątek Fundacji
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł. Przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz niżej wymienione składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji:

• dotacje, darowizny, spadki i zapisy, odsetki bankowe
• dochody z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych Fundacji
• dochód z zbiórek i imprez publicznych

2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość wg zasad obowiązujących osoby prawne.

Organy Fundacji
1.Organami Fundacji są :
• Rada Fundacji
• Zarząd

2.Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy Założyciele oraz Fundatorzy Wspomagający. Jako Fundatorzy Wspomagający do Rady moga być zaproszone osoby które swoim autorytetem oraz wkładem finansowym lub rzeczowym przyczynić się mogą do rozwoju Fundacji. Rada Fundacji docelowo składać się może z nie wiecej niz 7 osób.

2a.Do zadań Rady należy:
• powoływanie i odwołanie Zarządu Fundacji w tym prezesa
• ustalenie ilości członków Zarządu i kadencji Zarządu
• uchwalanie planów działania Fundacji
• zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników za kolejne lata działalności Fundacji
• dokonywanie zmian w statucie Fundacji
• wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości oraz wierzytelności
• podjecie decyzji o likwidacji Fundacji

2b.Rada Fundacji w celu zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników odbywa posiedzenie raz w roku w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd, podanym do wiadomości Rady na 7 dni przed datą posiedzenia. W innych sprawach Rada Fundacji odbywa się w każdym czasie, na pisemny wniosek jednego z jej członków z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia. Miejsce i termin posiedzenia Rady ustala Zarząd, powiadamiając członków na 7 dni przed datą posiedzenia.

2c.Fundatorzy działają osobiście lub przez pełnomocników ustalonych na piśmie.

2d.Rada fundacji wyraża swoją wolę w formie uchwał podejmowanych jednogłośnie do czasu gdy skład Rady jest dwuosobowy, po rozszerzeniu składu Rady uchwały podejmowane będą większością głosów

3.Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, powołanym przez Radę Fundacji na czas nieokreślony i składa się z 3 osób.

3a.W skład Zarządu Fundacji wchodzi prezes, i dwóch wiceprezesów.

3b.Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy:
• Realizowanie programów działania Fundacji zgodnych z celami Fundacji
• Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
• Zatrudnianie pracowników Fundacji
• Prowadzenie rachunkowości Fundacji

3c.Zarząd podejmuje uchwały większościa głosów .

3d.Do składania oświadczeń woli u imieniu Fundacji konieczne jest działanie dwóch członków Zarządu.

Likwidacja Fundacji
1.Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundaji.
2.Srodki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą decyzją Rady Fundatorów na rzecz organizacji lub instytucji prowadzących działalność których cele statutowe sa zgodne z celami likwidowanej Fundacji.